Vad är Marte meo?

Marte Meo är latin, och kan fritt översättas till ”av egen kraft”. Metoden är utvecklad av Maria Arts i samarbete med The Orion Center i Holland, 1987. Den bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling, stärka och förändra anknytningsmönster, samspelsmönster, kommunikationsmönster och relationer.

Marte Meo metoden används idag, runt om i hela världen för att hjälpa/stödja föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare samt personal inom mödra- och hälsovården, Bup, barnhabiliteringen, äldreomsorgen att utveckla och befrämja kommunikation och samspel med barn och ungdomar och deras omsorgspersoner/föräldrar. Med hjälp av videofilmer tagna i den konkreta verkligheten arbetar terapeut med att tydliggöra och stärka fungerande samspel. Det är en praktisk modell för utveckling av nya färdigheter i det dagliga samspelet som ger möjligheter att sammankoppla teori och praktik via visuella bilder.

Lär känna barnets signaler

Marte Meo är ett arbetssätt som gör det möjligt att ”fånga” och stanna upp inför detaljer i samspelet, studera och lära känna sitt barns signaler och uttryckssätt samt se dess behov. Syftet är att stödja/hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att se behov och resurser hos barnet/ungdomen och de egna möjligheterna att svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet/ungdomen i en positiv riktning. Arbetet utgår från förälderns/omsorgspersonens egen problembeskrivning/fråga/undran.

Nyckelprinciper

Marte Meo utgår från nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning: föräldrarnas förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning. Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet, men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Läs mer på www.martemeoforeningen.se

Aktuella kurser

Utbildning i MAFI-metoden - Triadisk kommunikation och tresamhet

Utbildningen syftar till att träna användningen av metoden MAFI – MikroAnalys och Familjeintervention.

Metoden baserad på Lausanne Trilogue Play men anpassad för klinisk användning i arbetet med familj och barn. Marte Meo samt Analysvariabler i kodningsinstrumentet CPICS används. Film återgivningarna är inspirerade av Marte Meo metoden.

LTP utvecklades vid Lausanne University Centre for Family Studies av Elisabeth Fivaz-Depeursinge med kollegor. Metoden används både i forskning, bedömning och behandling och är en kombination av utvecklings- och familjesystemisk teori.

Marte Meo är en mycket använd metod i Sverige och den utvecklades av Maria Aarts i Holland. Den används primärt för att stödja kommunikationen med barn genom att filma en stund av samspel och sedan analysera den. Därefter görs återlämningen av filmsekvenser till föräldrar eller andra för barnet viktiga personer. Samtalet i kombination med bildenskraft är en stor och viktig del i arbetet.

CPICS-Child Parents Interaction Coding System Familjeterapeut Monica Hedenbro deltog i en multicenterstudie och använde LTP-situationen i forskning på en grupp familjer i Sverige. Hon utvecklade detta forskningsarbete där hon använt metoden från spädbarnstiden upp till 16 år med videosekvenser.

Aktuella kurser

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙